Quins acabats interiors i exteriors poden tenir les cases Genial Houses? / ¿Qué acabados interiores y exteriores pueden tener las casas Genial Houses?

Quins acabats interiors i exteriors poden tenir les cases Genial Houses? / ¿Qué acabados interiores y exteriores pueden tener las casas Genial Houses?

Les cases Genial Houses poden tenir múltiples acabats tant en els interiors com en les façanes ja que el seu sistema constructiu permet un gran ventall de solucions. En pots veure alguns a:

Disseny


Las casas Genial Houses pueden tener múltiples acabados tanto en los interiores como en las fachadas ya que su sistema constructivo permite un gran abanico de soluciones. Puedes ver algunos en:

Diseño


Go back to news

H models

XPAND model

Custom fit houses

Second-tier scalation

Expansion projects

CUBE models

2 story houses

SLIM models

Small houses

Other buildings

FRAME models

LONG models